อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี ซึ่งอบรมเกี่ยวกับ Grammar การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี