หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง”การจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี