โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมฟังสรุปผลการจัดทำหลักสูตร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี