การประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี