ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดให้บริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนะนำหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา