โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง และดร.สุกัญญา บุญศรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี