คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพ

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT UBI)จัดกิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะนำศักยภาพและเตรียมความพร้อม สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับรองนโยบายต่างๆจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้สร้างธุรกิจได้ โดยได้มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดอบรม ในการนี้ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และทีมงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40คน เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี