ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโปรนิกส์)เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เป็นผู้ให้ความรู้

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี