คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับคณะฯ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ได้รับผลการตรวจประเมินอยุ่ในระดับดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี