การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี ๒๕๕๗

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี