การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ในการปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษาภาพการประชุมเพิ่มเติม

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี