สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2556 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จักรี รัศมีฉาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และนางสาวศรีวรินทร์ เลิศวิลัย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี