โครงการถ่ายทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประดิษฐ์ของตลาดท่องเที่ยวเชิงพุทธในบริบทของชาติพันธ์มอญ จ.ปทุมธานี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประดิษฐ์ของตลาดท่องเที่ยวเชิงพุทธในบริบทของชาติพันธ์มอญ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2557

 
ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี