การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี  รศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ  ณ  ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี