กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1 : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้