โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์)

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์) ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี