โครงการอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

 

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ” จัดขึ้นโดยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ซึ่งจัดเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 33 คน จากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี