โครงการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

 
โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ชมชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.วานิช โสภาสพ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ ดร.วรนุศย์ ทองพูล เป็นวิทยากร นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้ร่วมกันติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร