ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กับ National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทาง
ในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI),
Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่
Kobe University ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน พ.ศ.2557