โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี