โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างัวนที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบสติกเกอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration ติดลงบนเสื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี