โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่อาจารย์ที่เข้าอบรม  โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ๑๓ ชั้น มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี