ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน : การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.วิทยา ทวีนุช โทร. 089-921-6728 งานบริการวิชาการ 0-2531-2989 และ 0-2592-1955 ต่อ 2044 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) แผนกการผลิตเห็ด (ฟาร์มเห็ด) หมู่ 13 ตำบลบึงคำพล้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี