ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  จำนวน 2 หัวข้อ  ดังนี้ เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ “AEC:ความท้าทายของ HR ยุคใหม่ ”  วิทยากรโดย อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ และเวลา 13.30-16.30 น. หัวข้อ  “แนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์” วิทยากร โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ณ ห้อง SEMINAR 4-1 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี