การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556

 

คณะกรรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.  2557  ณ  ห้อง SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา