การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินการศึกษาของสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ณ  ห้องประชุมคณบดี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา