โครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารสำนักงาน รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 57

โครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารสำนักงาน รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 57
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี