พิธีเปิดการประชุมสามัญวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสามัญวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและระบบบริหารงานวิจัย  จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องบรรยายรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี