คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SC1307 เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษในการการทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS เพิ่มขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ