คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เรื่องการติดตามการนิเทศและการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานต่อไป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม SC 1206

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี