โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ดังนี้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ” เวลา 09.00-12.00 น. และ หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)” เวลา 13.30-16.30 น. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ