ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
หลักสูตรปรับปรุง 2558  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ