โครงการบูรณาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนกับงานศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายวิชา 09-130-044 การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่ ในรูปแบบของการประกวดสื่อนำเสนอ หัวข้อ “แผ่นดินแห่งท้องทุ่ง รุ่งเรืองเมืองธัญญบุรี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

โดยมีผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวพัชรีญา นาดอกคำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ นายสิทธิเดช บุญมีสุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวพัชราภา คินันท์

รางวัลชมเชย
1. นายอภิสิทธิ์ เต็มเปี่ยมเจนสุข
2. นางสาวธนสรัญ ต้นสกุล
3. นางสาวลักษิกา เหล่าสุทธิวงศ์