คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือร่วมใจ BIG CLEANING DAY

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือร่วมใจ BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557