พิธีเปิดการประชุมคำชี้แจ้งเกี่ยวกับ ประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมคำชี้แจ้งเกี่ยวกับ
ประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ