ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากร

โครงการอบรม Computer Literacy IC3  สำหรับบุคลากร
ระหว่างวันที่ 4 – 7 มี.ค. 57
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 


ภาพถ่ายโดย :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี