ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 มี.ค – 1พ.ค. 57
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี