ภาพบรรยากาศการเรียน AUA ครั้งที่ 1/2557

ภาพบรรยากาศการเรียน AUA ครั้งที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557
อาคาร iwork สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ภาพถ่ายโดย
: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี