โครงการชีววิทยาร่วมใจ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “โครงการชีววิทยาร่วมใจ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมีจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต นอกจากนี้สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งได้เปิดสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป สำหรับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ในหัวข้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ ได้ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำแบคทีเรียมากำจัดของเสียในสิ่งแวดล้อม จึงได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ที่จะนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microorganism) ในรูปน้ำหมักชีวภาพ ที่มีแบคทีเรียผลิตกรดแลคติค ทำให้น้ำหมักมีค่าความเป็นกรดด่างในช่วงกรดอ่อนๆ มีประสิทธิภาพช่วยในการย่อยสลายคราบสกปรกตามอาคารบ้านเรือนได้ อีกทั้งยังช่วยในการลดกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี การนำน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวมาใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของวัดด้วย จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในสร้างทัศนียภาพ ศาสนสถานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่วัด เป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามของพุธศาสนิกชนสืบต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี