โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี