ภาพบรรยากาศการรายงานตัวและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2557 วันที่ 3 พฤษภาคม 2557

ภาพบรรยากาศการส่งใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตรวจสุขภาพ และลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี