ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY แปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ชุมชน ศูนย์สายใยรัก)

ถ่ายทำเมื่อวันที่ 31 เมษายน 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน ในโครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยคุณศรีนวล ทิพาพง์ผกาพันธ์ 
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี