โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

 

โครงการอบรม Computer Literacy IC3  สำหรับบุคลากรและนักศึกษา  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

ภาพถ่ายโดย :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี