คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรรัตกุล และรศ.ดร.ธนวดี บุญลือ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในการเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี