นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน กระเป๋าอเนกประสงค์ลดโลกร้อน

 
ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4  เมษายน  2557
ตอน กระเป๋าอเนกประสงค์ลดโลกร้อน
โดย อาจารย์ศรุต  สุขสวัสดิ์  ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่มและอาจารย์วราภรณ์  วงศ์ปถัมภ์