นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน งานประดิษฐ์ของชำร่วย ชิ้นงานตุ๊กตามุข ตุ๊กตาเชือก ดอกบัวจากเปลือกหอย

 
นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ
ตอน งานประดิษฐ์ของชำร่วย ชิ้นงานตุ๊กตามุข ตุ๊กตาเชือก ดอกบัวจากเปลือกหอย
โดย ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์