ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2557  จำนวน 6 สาขาวิชา  1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3. สาขาวิชาเคมี 4. สาขาวิชาฟิสิกส์  5 สาขาวิชาสถิติประยุกต์  6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี