ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เมียงบัวหลวงและเมี่ยงคำสำเร็จรูป

  

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ถ่ายทำเมื่อวันที่  1 เมษายน 2557  ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา พุกสุขสกุล  อาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม และอาจารย์อรวรรณ พึ่งคำ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี