ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY น้ำพริกจากบัว

  

ถ่ายทำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557  ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน ในโครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ
โดย ผศ.เกษรา  มานันตพงศ์  หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  อาจารย์ชมุค พรรณดวงเนตร และอาจารย์อรอุมา  คำแดง
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี