ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เรื่องการบริการชุมชน โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ถ่ายทำเมื่อวันที่  1 เมษายน 2557  ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

ตอน การบริการชุมชน โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สัมภาษณ์ ผศ.จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี